Karma™ チャージャー

品番: RQBLT-006
JAN: 4936080893279

¥14,000(税抜)

Karma 用オールインワン型充電ソリューション。

対応製品: Karma

この Karma 向けオールインワン型充電ソリューションでは、Karma のバッテリーとコントローラーの同時充電が可能です。また、Karma Grip と他の USB-C デバイスの充電にも利用できます。
  • Karma 用オールインワン型充電ソリューション
  • Karma バッテリーとコントローラーを同時に充電可能
  • Karma Grip と他の USB-C デバイスも充電できます
  • Karma 充電器
  • 日本版ウォール アダプター
  • 電源コード